Home Polish Polish — mix NIK o działaniach KNF w sprawie upadłego SK Banku

NIK o działaniach KNF w sprawie upadłego SK Banku

360
0
SHARE

NewsHubUżyte przez NIK sformułowanie o nierzetelności KNF może sugerować, że działania Komisji w sprawie SK Banku cechował brak staranności, co nie znajduje odzwierciedlenia w stanie faktycznym – tak KNF odpowiada na oceny Izby w sprawie okoliczności upadku SK Banku w Wołominie. Komisja Nadzoru Finansowego wydała w piątek komunikat w odpowiedzi na również piątkową informację NIK o wynikach kontroli sprawowania przez KNF nadzoru nad upadłym w 2015 roku Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku).
Działania naprawcze podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego ws. upadłego w 2015 r. SK Banku w Wołominie były zbyt późne, by zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i zapobiec stratom klientów banku – wynika z przeprowadzonej przez NIK kontroli.
KNF zwraca uwagę, że wystąpienie pokontrolne w tej sprawie miało miejsce już w listopadzie ub. roku. Podkreśla m.in, że: Użyte przez NIK sformułowanie, jakoby “działania nadzorcze podejmowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i jej Urząd wobec Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie były nie w pełni rzetelne” zdaje się sugerować, że działania UKNF i KNF charakteryzował również brak staranności i sumienności, co nie znajduje odzwierciedlenia w ustalonym stanie faktycznym oraz wnioskach z kontroli.
NIK przyznaje, że wprawdzie UKNF działał zgodnie z przyjętą metodologią nadzorczą, a KNF podejmowała działania przewidziane ustawą Prawo bankowe. Były to m.in. “wydanie zaleceń poinspekcyjnych, zakaz wypłaty dywidendy i reklamy produktów depozytowych, nałożenie obowiązku opracowania programu naprawczego, wszczęcie postępowania w przedmiocie wystąpienia do rady nadzorczej o odwołanie członków zarządu, ustanowienie zarządu komisarycznego”. Dodaje zarazem, że ” działania te były podejmowane zbyt późno, by zapewnić bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i zapobiec stratom klientów Banku ” – czytamy w raporcie. Jak w nim podkreślono, przyczyniło się do tego późne przeprowadzenie inspekcji, która ujawniła liczne nieprawidłowości w działaniach Banku w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym”.
KNF odpowiada, że “analizując treść, sformułowanych na podstawie ustalonego stanu faktycznego, wniosków, należy zauważyć, że odnoszą się one nie tyle do działań KNF oraz UKNF , ale i do stosowanych przez nadzór narzędzi, w tym zwłaszcza analitycznych , pod kątem możliwości skutecznego reagowania na ich podstawie na zagrożenia w działalności banków. Mając na uwadze powyższe, w ocenie KNF, użyte przez NIK sformułowanie rodzi ryzyko roszczeń klientów SBRzR w Wołominie wobec Skarbu Państwa” – zaznacza KNF. NIK: Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógłby wypłacić mniej pieniędzy
W grudniu 2015 r. po raz pierwszy od 15 lat doszło w Polsce do upadłości banku. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 30 grudnia 2015 roku stwierdził niewypłacalność Spółdzielczego Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, działającego pod nazwą handlową SK Bank. Aktywa Banku nie wystarczyły na pokrycie jego zobowiązań. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał dokonać wypłat depozytów gwarantowanych (do równowartości 100 tys. euro na osobę) na kwotę ponad 2 mld zł.
Zdaniem Izby “dane prezentujące wzrost sumy bilansowej i portfela kredytów z utratą wartości oraz utrzymujący się wysoki poziom kredytów pod obserwacją, stanowiły przesłanki do przeprowadzenia inspekcji co najmniej trzy kwartały wcześniej”.
“Pozwoliłoby to na zahamowanie wzrostu zobowiązań Banku ( od końca września 2014 r. do końca czerwca 2015 r. depozyty wzrosły o ponad 400 mln zł ). W wyniku tego ograniczona zostałaby skala wypłat gwarancji depozytów, dokonanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości ponad 2 mld zł oraz strat wierzycieli, którzy nie uzyskają zwrotu środków z masy upadłości Banku” – czytamy w informacji Izby.
NIK dodaje też, że badania inspekcyjne UKNF podały w wątpliwość wiarygodność danych sprawozdawczych i sprawozdań finansowych Banku, na podstawie których prowadzony był nadzór analityczny ( ” zza biurka ” ).
Zdaniem NIK “UKNF powinien rozważyć także, na ile – czytelna dla banków – praktyka nadzorcza, polegająca na kierowaniu inspekcji do podmiotów o skali działalności podobnej do SK Banku raz na kilka lat, gdy dane sprawozdawcze nie ujawniają ryzyk dla stabilności banku, może być czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa środków na rachunkach bankowych”. W swojej odpowiedzi KNF wskazuje jednak, że: Niezależnie od kontroli KNF i badań przeprowadzanych przez biegłego rewidenta, ze względu na formę organizacji prawnej, w odróżnieniu od banków komercyjnych, mimo nieznacznej skali prowadzonej działalności, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, banki spółdzielcze podlegają obowiązkom kontrolnym realizowanym przez trzy dodatkowe podmioty.
“Uwzględniając uwagi NIK w zakresie działań podejmowanych na podstawie nadzoru analitycznego i inspekcyjnego nad Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Komisja informuje, że wykorzystywana przez KNF metodyka doboru podmiotów do inspekcji uwzględnia zarówno skalę i złożoność, jak i ryzyko prowadzonej działalności ” – przekonuje KNF.

Similarity rank: 1.1
Sentiment rank: -1.9