Home Polish Polish — mix Andrzej Duda w ONZ: Polska jest przywiązana do idei świata bez broni...

Andrzej Duda w ONZ: Polska jest przywiązana do idei świata bez broni nuklearnej

207
0
SHARE

Jako wiarygodny i odpowiedzialny partner Polska angażuje się na rzecz pełnej implementacji celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju ONZ – zapewnił prezydent Andrzej Duda przemawiając we wtorek w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Prezydent zaznaczył, że na gruncie krajowym konkretnym krokiem na rzecz realizacji wizji rozwoju zgodnego z duchem Agendy 2030 jest przyjęta przez rząd RP w lutym br. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Jak mówił, ma ona za zadanie zapewnić „ Polsce i Polakom zrównoważony, stabilny i przede wszystkim odpowiedzialny rozwój – taki, który dokonywać się będzie na naszych oczach, ale też, a może przede wszystkim z myślą o przyszłych pokoleniach”.
Z kolei na arenie międzynarodowej, mówił prezydent, Polska wspiera kraje w ich dążeniu do rozwoju gospodarczego i społecznego, m.in. poprzez realizację współpracy rozwojowej. – Z wielkim niepokojem i troską patrzymy też na rosnącą liczbę osób dotkniętych przedłużającymi się konfliktami, w szczególności w Syrii i na Ukrainie. W poczuciu solidarności konsekwentnie zwiększamy też naszą pomoc humanitarną – oświadczył Duda.
Jak dodał, Polska przywiązuje dużą wagę do zapewnienia spójności i komplementarności pomiędzy pomocą humanitarną i rozwojową. – Kluczowe w naszym przekonaniu znaczenie ma likwidacja przyczyn kryzysów humanitarnych – podkreślił Duda.
Prezydent powiedział, że zahamowanie zmian w środowisku naturalnym jest jednym z celów Agendy 2030 ONZ. Zaznaczył, że „Polska niezmiennie od lat uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska oraz walki ze zmianami klimatu i wywiązuje się, w tym zakresie, ze swoich zobowiązań”.
– Z nadwyżką zrealizowaliśmy cel redukcyjny wyznaczony nam w Protokole z Kioto. Wraz z UE realizujemy najbardziej ambitny w skali globalnej wkład do Porozumienia Paryskiego. Będziemy kontynuować nasze działania na ścieżce niskoemisyjnego rozwoju służącego ochronie klimatu – oświadczył Duda.
Prezydent zaznaczył, że w 2018 r. Polska po raz trzeci będzie gospodarzem Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Podkreślił, że szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach będzie miał znaczenie kluczowe z uwagi na planowane przyjęcie pakietu decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie. – Jako prezydencja COP, Polska dołoży wszelkich starań w celu osiągnięcia zamierzonych ambitnych rezultatów szczytu. Będziemy kontynuować przywództwo negocjacji klimatycznych w duchu Porozumienia Paryskiego, zapewniając uczestnictwo wszystkich państw i transparentność rozmów. Będziemy także szanować różne uwarunkowania krajowe stron i ich wybór ścieżki redukcji emisji – oświadczył prezydent.
Duda przekonywał, że wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnące zaangażowanie naszego kraju na rzecz zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa.
Podkreślił przywiązanie Polski do nienaruszalności prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. – Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie zaś jest źródłem wojny – mówił.
Duda zaznaczył, że współcześnie szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, są wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych. – Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne – podkreślił prezydent.
Wyraził przekonanie, że tego rodzaju ” próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się również przedmiotem głębokiej troski wspólnoty międzynarodowej”.
Dodał, że bezpieczeństwo współczesnego świata należy pojmować wielopłaszczyznowo. – Poczucie bezpieczeństwa zaburzają bowiem także zmiany w środowisku naturalnym, nierówności ekonomiczne, konflikty o zasoby naturalne, czy kwestie związane z nieodpowiednią ochroną zdrowia. Uważamy, że również i te zagadnienia powinny stać się stałym tematem prac Rady Bezpieczeństw a – mówił prezydent.
Prezydent podkreślił, że jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019 Polska będzie zabiegać o to, aby wszelkie spory i konflikty rozwiązywane były zgodnie z “zasadą pokojowego rozstrzygania”.
– Działania prewencyjne, ukierunkowane na pierwotne źródła problemów, realizowane w miejscu ich występowania, przynoszą najlepsze, najbardziej namacalne i najszybsze rezultaty – podkreślił Duda.
Jak mówił, “takie podejście powinno dotyczyć przede wszystkim, choć nie tylko, kwestii związanych z masowymi migracjami i uchodźstwem “.
Zaznaczył, że utrzymujące się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej walki wewnętrzne i zagrożenie atakami terrorystycznymi, jak również wyzwania przez nie kreowane, wymagają wspólnego działania całej społeczności międzynarodowej.
– Dlatego naszym obowiązkiem jest likwidacja pierwotnych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie – oświadczył Duda. Według prezydenta działania humanitarne i pomoc rozwojowa muszą stawiać sobie za podstawowy cel udzielenie pomocy uchodźcom w powrocie do domów.
Prezydent wspomniał w tym kontekście o sytuacji Gruzji i Ukrainy. Podkreślił, że Polska zawsze przykładała dużą wagę do efektywności prawa międzynarodowego.
– Fundamentem regulacji prawno-międzynarodowych jest zasada współpracy i wykonywania zobowiązań międzynarodowych w dobrej wierze. To ona jest gwarantem, że spory międzynarodowe będą rozwiązywane na drodze dialogu, a nie agresji i przemocy zbrojnej – mówił Duda.
Jak zaznaczył “w sytuacji, w której państwa stosują agresję jako instrument swojej polityki zagranicznej, Polska stanowczo apeluje do społeczności międzynarodowej o nieuznawanie stanów faktycznych powstałych w efekcie takiej polityki”. Podkreślił, że “od blisko dziesięciu lat w Gruzji i trzeci rok na Ukrainie jesteśmy świadkami jawnego łamania fundamentalnych zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym: nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności, wyrzeczenia się siły militarnej do rozstrzygania sporów”.
– W naszej ocenie bezwzględne poszanowanie prawa międzynarodowego jest absolutną podstawą stabilnego, przewidywalnego i pokojowego ułożenia stosunków między państwami, a przez to zapewnienia rzeczywiście zrównoważonego rozwoju – mówił prezydent.
Prezydent przypomniał, że “rażącym przykładem próby zakłócenia obowiązującego porządku światowego jest sytuacja na Półwyspie Koreańskim i rosnące ryzyko jej eskalacji”.

Continue reading...