Home Polish Polish — mix Partnerstwo Wschodnie – na razie bez wielkich efektów dla biznesu

Partnerstwo Wschodnie – na razie bez wielkich efektów dla biznesu

171
0
SHARE

Zakończony w ub. piątek V szczyt Partnerstwa Wschodniego (PW) w Brukseli nie przyniósł żadnych istotnych decyzji. Słabnące zainteresowanie UE wschodem jest sygnałem politycznym dla Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrain
Partnerstwo Wschodnie zostało uruchomione z inicjatywy Polski i Szwecji w 2009 roku. Działania w ramach inicjatywy realizowane są na dwóch poziomach – bilateralnym (pomiędzy Unią i poszczególnymi państwami partnerskimi) oraz wielostronnym (gdzie angażowani są wszyscy lub kilku uczestników inicjatywy). Na poziomie bilateralnym kluczowe znaczenie miało negocjowanie, a obecnie wdrażanie umów stowarzyszeniowych, których część stanowi umowa o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA). Najważniejszym elementem tych umów, a zwłaszcza DCFTA, jest zobowiązanie się przez państwa partnerskie do przyjęcia unijnych rozwiązań prawnych i standardów w obszarze handlu.
Z kolei w ramach współpracy wielostronnej powołano szereg różnego rodzaju forów grupujących różnych aktorów zaangażowanych w rozwój wzajemnych relacji, w tym m.in. urzędników (np. posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw UE i sąsiedzkich), parlamentarzystów (Zgromadzenie Parlamentarne PW „Euronest”), społecznych (Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW), władz samorządowych (Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych CORLEAP) oraz przedstawicieli biznesu (inicjatywa EU4Business).
O ile początkowo istotne znaczenie w realizacji PW odgrywało polityczne i ekonomiczne zbliżenie, to mniej więcej po 2015 roku działania coraz bardziej skupiano się na realizacji projektów wsparcia rozwojowego. Podczas szczytu PW w Rydze w 2015 roku określono cztery priorytetowe obszary inicjatywy: rozwój gospodarczy, wzmacnianie instytucji i dobrych rządów, usprawnienie połączeń, zwłaszcza w transporcie i energetyce; oraz rozwój mobilności i kontaktów międzyludzkich.
Realizacja tych celów ma następować poprzez wdrażanie różnego rodzaju programów finansowanych przez Unię, które zostały określone przez Komisję Europejską w dokumencie z czerwca 2017 roku

Continue reading...