Zygmunt Solorz nie ma łatwo z ekologami. Mamy właśnie kolejny akt sporu o rozbudowę odkrywki Tomisławice, planowanej przez należącą do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin Kopalnię Węgla Brunatnego Konin. Niepewna jest także przyszłość od
Orzeczeniem z 12 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie oddalił skargę kasacyjną kopalni węgla brunatnego Konin od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu, uchylającego postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Koninie o zawieszeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla wydobywania węgla brunatnego z odkrywki Tomisławice. Greenpeace, będąc stroną w postępowaniu, argumentował, że nie można rozbudowywać kopalni w oparciu o chybione prognozy z raportu środowiskowego z 2007 r.
Postępowanie prowadzone jest od 2009 r. i nadal nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Nie zanosi się także, aby ono szybko nastąpiło.
Postępowanie trafi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, które musi ponownie ocenić, czy zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej, wydanej przez wójta gminy Wierzbinek w 2007 r.
Od kolejnego orzeczenia SKO w Koninie każdej ze stron tego postępowania będzie przysługiwało prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie dwuinstancyjne postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Continue reading...